Tạm biệt thế giới 2 MTZ THEME and How To Apply MTZ Theme

Updated on 15 Jun 2024 by mtzfile #

Title Tạm biệt thế giới 2
Share URL
Share
Tính năng mới Ảnh theo thời gian ở màn hình chính 1. Các bạn cần có 6 ảnh .jpg 2. đổi tên ảnh thành anh_0.jpg cho đến ảnh anh_5.jpg 3. di chuyển ảnh vào thư mục sau: /storage/emulated/0/MIUI/.wallpaper/ ví dụ: /storage/emulated/0/MIUI/.wallpaper/anh_4.jpg 4. áp dụng lại theme Ảnh nền màn hình chính 1 ảnh 1. bạn đổi tên ảnh thành bg.jpg 2 di chuyển vào thư mục /storage/emulated/0/MIUI/.wallpaper/ 3. áp dụng lại chủ đề vui lòng bật hiện tệp tin ẩn lên để nhìn thấy thư mục .wallpaper bị ẩn
Designer Hiếu
Category THEME
Tags Premium,
Views2447
Message from mtzfile
Use THEMEComment
CAPTCHA

Comment List:

Empty.